Privacy beleid

Easymatch bvba, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8D 2.01, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0645.905.182 (RPR Hasselt), respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, meer in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de "Privacywet") en haar uitvoeringsbesluiten.

Overeenkomstig deze wet stelt zij u in kennis van het feit dat al de hierna verstrekte informatie wordt opgenomen in de databasebestanden van Easymatch bvba. Deze bestanden zijn enkel eigendom van Easymatch en toegankelijk mits kennis van de beveiligingsprocedure door de bevoegde Easymatch medewerkers onder autorisatie van haar algemeen directeur. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt worden teneinde u als uitzendkracht te werk te stellen bij een gebruiker te gaan werken en ten gevolge hiervan alle wettelijke verplichtingen inzake loonadministratie te vervullen.

U kan steeds inzage vragen van de persoonlijke gegevens en het openbaar register raadplagen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant zijn, kunt u de verbetering of aanvulling of verwijdering ervan vragen aan Easymatch via info@easymatch.be.

Easymatch behoudt zich het recht voor enige opgave van informatie te verwerpen of te verwijderen wanneer zij redelijkerwijze mag aannemen dat deze niet juist, vals, vervalst, frauduleus of niet in overeenstemming is met de Wet op de Privacy.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK